top of page
Branding_100[Jun2023]-03.jpg

10 วิธีป้องกันตัวเองให้รอดจาก "ไวรัสโคโรน่า"

ไวรัสโคโรน่า ภัยร้ายที่กำลังคุกคามประเทศจีนอยู่ตอนนี้อันตรายกว่าที่เราคิด และที่สำคัญประเทศไทยเองก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน แต่จะทำยังไงเราถึงจะอยู่รอดปลอดภัยจากเจ้าไวรัสร้ายตัวนี้ได้ วันนี้แอดมินมี 10 วิธีป้องกันตัวเองจากไวรัสโคโรน่า มาเริ่มต้นด้วยการดูแลตัวเองกันนะคะ

Coronavirus is roaring in China right now and it’s more dangerous than we have ever imagined. More importantly, Thailand is also affected by it. The question is how we will survive in the world of Coronavirus. Today, we have 10 special tips to keep yourself away from the Coronavirus.

1. ถ้ามีแผนไปประเทศที่โรคระบาดอยู่ ถ้าไม่จำเป็น ให้เลื่อนการเดินทางออกไปก่อน

If you’re to travel to the infected country, please postpone or cancel your plan.

2. หลีกเลี่ยงสัมผัสสัตว์ ตลาดค้าสัตว์ หรือสินค้าจากสัตว์ เพราะการพบผู้ติดเชื้อกลุ่มแรก มาจากสัตว์สู่คน ที่ตลาดค้าอาหารทะเล และค้าสัตว์ที่เมืองอู่ฮั่น

Avoid being in contact with animals or items made from animals. It was found that the first group of people was infected by the virus passed from animals to humans at the meat and seafood market in Wuhan city.

3. ไม่เอาตัวเองไปอยู่ในสถานที่ที่คนหนาแน่น

Avoid being in a crowded place.

4. ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้มีอาการทางเดินหายใจ หรือมีอาการเป็นหวัด

Avoid being in close contact with people with respiratory disease or those with a flu.

5. หากกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง ถ้าเริ่ม มีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ให้รีบไปพบแพทย์พร้อมแจ้งประวัติการเดินทาง

If you just came back from the infected areas and start having a fever, sore throat, coughing, and breathing difficulty, please proceed to the doctor and inform about your travel history.

6. โทรแจ้งสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422 เพื่อให้รถจากสถานพยาบาลมารับทันที

Dial Department of Disease Control via an emergency number 1422 for an ambulance.

7. อยู่ห่างจากคนที่ไอหรือจาม 180 เซนติเมตร เพื่อให้พ้นจากรัศมีน้ำลาย และน้ำมูกที่จะกระจายออกมา

Stay clear from people who cough or sneeze for about 180 cm. to make sure that saliva and nasal discharge don’t reach you.

8. ล้างมือด้วยน้ำ และสบู่ อย่างน้อย 20 วินาที หรือใช้เจลล้างมือหรือแอลกอฮอล์

Wash your hands with soap for at least 20 seconds or clean them with hand sanitizer gel or alcohol.

9. กินร้อน ช้อนกลาง อาหารปรุงสุก พักผ่อนให้เพียงพอ

Eat freshly made foods. Use a spare spoon to pick up food and get enough sleep.

10. แม้จะเป็นข้อสุดท้าย แต่สำคัญมาก คือสวมหน้ากากอนามัยในที่ชุมชนคนหนาแน่นไว้ก่อน

Last but not least, wear a hygienic mask when you have to be in a crowded place.

ไวรัสโคโรน่า มีรุ่นพี่มา 2 รุ่นแล้วก่อนหน้านี้ จากข้อมูลของ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สรุปได้ว่า เมื่อปี 2545-2546 ไวรัสโคโรน่า "ซาร์" ที่ข้ามสปีชีส์จากค้างคาวผ่านชะมด มาติดถึงคน เริ่มระบาดจากประเทศจีน ไปทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อกว่า 8,000 ราย เสียชีวิต 10% และในปี 2555-2557 มีไวรัสโคโรน่า “เมอร์ส” ที่มีการระบาดเริ่มต้นมาจากประเทศซาอุดิอาระเบีย โดยติดต่อจากค้างคาว ผ่านทางอูฐและข้ามมาที่คน โดยมีอัตราการเสียชีวิตสูงถึง 36% และมีผู้ติดเชื้อทั่วโลกถึง 1,733 รายเลยทีเดียว

There were the outbreaks of the same virus twice before. According to the data from the Department of Microbiology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, in 2002-2003 the Coronavirus or SARS was passed from bats to civets and to humans. It started in China before spreading all over the world. There were more than 8,000 infected people and death toll came down to 10%. And one more from 2012-2014 the Coronavirus “MERS” started from Saudi Arabia. It was passed from bats thru camels and to humans which caused the death toll up to 36% and infected people in total of 1,733.

ข้อแนะนำจากองค์การอนามัยโลก และกรมควบคุมโรค

Source: World Health Organization and Department of Disease Control.

Comentários


Branding_100[Jun2023]-02.jpg
shop anywhere.jpg
bottom of page